Dirty Girl Scout Ingredients: 1 oz Vodka 1 oz Kahlua coffee liqueur 1 oz Irish cream 1 oz White Creme de Menthe Mix the vodka, Kahlua and Irish cream and pour over ice. Pour the creme de menthe down the center of the glass. Serve.

Dirty Girl Scout  Ingredients:    1 oz Vodka  1 oz Kahlua coffee liqueur  1 oz Irish cream  1 oz White Creme de Menthe  Mix the vodka, Kahlua and Irish cream and pour over ice. Pour the creme de menthe down the center of the glass. Serve.

Dirty Girl Scout Ingredients: 1 oz Vodka 1 oz Kahlua coffee liqueur 1 oz Irish cream 1 oz White Creme de Menthe Mix the vodka, Kahlua and Irish cream and pour over ice. Pour the creme de menthe down the center of the glass. Serve.